Sí al Pacte Fiscal!!

Com bé sabeu aquesta setmana CiU, ERC i ICV van aprovar la proposta de pacte fiscal presentada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Tot i que CiU, ERC i ICV són els que van votar favorablement a la resolució, toca ser just i agrair les aportacions del PSC, també del PP, en tot el procés de negociació i posterior debat i votació.

El de l’altre dia esdevé un fet històric que marca el camí, mitjançant la transversalitat política, de treballar per Catalunya i per la seva autonomia fiscal i financera.

Sabut és per tots que el dèficit fiscal que pateix el nostre país només té solució amb l’aplicació d’un canvi de model en la línia del concert econòmic.

Haig de reconèixer que per primera vegada, en seu parlamentaria, em vaig sentir més a prop de les tesis defensades per ERC que no pas per les dels companys del Partit Popular. No em va agradar el to ni el contingut del discurs de la Sra. Alicia Sanchez Camacho, ni les declaracions a posteriori del Sr. Montoro i d’algun altre dirigent del PP amb responsabilitat al govern de l’Estat.

Abans de detallar-vos la resolució aprovada al Parlament, deixeu-me que em centri en la votació del PSC. No entenc per què el PSC va votar abstenció en tot allò que ens garanteix tenir la clau de la caixa. El PSC, en gran part, és responsable d’aquest dèficit fiscal que patim. Ara, els diputats del PSC, hauran de demostrar a Madrid que la seva prioritat és Catalunya. Si decideixen no fer-ho, la seva credibilitat quedarà molt i molt tocada.

Catalunya no és pot tornar a permetre un nou viacrucis com el que varem passar amb l’Estatut. Cal defensar el pacte fiscal amb força i valentia. Malauradament ens trobarem amb actituds i reaccions com la del Sr. Montoro, però el Sr. Montoro, i molt d’altres, hauran de prendre consciència que si això no va bé no hi haurà volta enrere. Veurem que passa.

Que diu la resolució aprovada: 

1. El Parlament de Catalunya declara que els treballs i les conclusions de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic fonamenten aquesta resolució.

2. El Parlament de Catalunya constata que els successius sistemes de finançament que ha tingut la Generalitat al llarg dels darrers trenta-dos anys han comportat un avenç en termes econòmics i de capacitat normativa, però no han permès resoldre alguns dels problemes de fons que pateix Catalunya. D’una banda, la publicació de les balances fiscals fa evident que Catalunya se situa en un preocupant dèficit fiscal, amb l’enorme perjudici que ha representat aquesta circumstància per al desenvolupament i el benestar del país. De l’altra, la sistemàtica manca de lleialtat institucional per part de l’Administració general de l’Estat, que incompleix normes i acords, tal com es posa de manifest amb la no-disponibilitat del fons de competitivitat i dels recursos de la disposició addicional tercera de l’Estatut, relativa a les infraestructures, ha contribuït a empitjorar aquesta situació. I, finalment, hi ha una desproporció entre els nivells de despesa pública gestionada per la Generalitat i els objectius de reducció de dèficit públic que imposa l’Administració de l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya reivindica un acord de finançament que comporti un canvi de model respecte als diferents acords assolits en la història de l’autogovern de Catalunya. Aquest acord de finançament ha de tenir com a objectius: assolir la plena capacitat de decisió sobre tots els tributs suportats a Catalunya, poder disposar dels recursos econòmics que com a país es generen per a atendre les polítiques socials i de creixement, i garantir la lleialtat institucional per a evitar arbitrarietats i incompliments de les parts.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un procés de negociació amb el Govern espanyol per a assolir un model de finançament propi per a Catalunya, dins d’aquest any 2012, d’acord amb les conclusions aprovades per la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic, i particularment tenint presents els punts següents:

a) La gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs suportats a Catalunya ha de correspondre a l’Agència Tributària de Catalunya, que n’ha d’ésser l’única administració responsable.

b) L’Agència Tributària de Catalunya ha de disposar de plena capacitat i atribucions per a l’organització i l’exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, i hauria de col·laborar administrativament amb altres administracions locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal.

c) La Generalitat ha de disposar de plena capacitat normativa i responsabilitat fiscal sobre tots els impostos suportats a Catalunya, dins del marc d’harmonització fiscal comunitària, tot assegurant la consecució efectiva del principi de progressivitat fiscal en el sistema impositiu.

d) S’ha d’establir l’aportació catalana a l’Estat en concepte del cost de les competències o els serveis comuns i prestats que afecten Catalunya i que li són propis i en concepte de cooperació interterritorial. Aquesta aportació ha d’ésser revisada quinquennalment i acordada bilateralment amb l’Estat.

e) A l’hora de determinar l’aportació catalana, Catalunya no pot perdre posicions respecte a la seva situació en capacitat fiscal un cop feta la contribució a la solidaritat. Els recursos a la solidaritat s’han de destinar als serveis bàsics de l’estat del benestar tenint en compte l’esforç fiscal.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la lleialtat institucional entre la Generalitat i les administracions locals i a establir un sistema de finançament dels ens locals adaptat a la redistribució competencial que determini el model d’organització territorial propi, que ha de tenir com a principis l’autonomia local, la coresponsabilitat fiscal, la solidaritat i el reequilibri territorial.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball amb capacitat decisòria per a fer el seguiment de la negociació amb l’Estat integrat pel Govern i per les forces parlamentàries que manifestin el ple suport a aquesta resolució. Aquest grup ha de fixar un calendari d’actuació lligat al temps de negociació amb l’Estat.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aconseguir la màxima implicació activa de tots els sectors polítics, econòmics i socials de Catalunya amb relació al present acord, i a traslladar-ne la naturalesa i els objectius a les institucions europees.