Perspectives del sector turístic

Turisme_BenetCom be sabeu, per vocació, professió i historia sempre he estat vinculat al sector turístic, i és un orgull personal però també de país haver defensat al Parlament la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre les perspectives del sector turístic.

Permeteu-me doncs que us faci cinc cèntims sobre la situació actual del turisme al nostre país.

El sector turístic és un sector clau i estratègic en l’activitat econòmica i l’ocupació a Catalunya, estem als inicis del plat fort de la temporada 2013, i les dades que tenim de gener a abril, són positives sobretot pel que fa al turisme estranger: millorem en qualitat i increment de la despesa.

Per tant les previsions són positives, per les dades de les que avui disposem, tot i que cal ser prudents, donat que el sector turístic és molt sensible a les condicions canviants de l’entorn, tant a curt com a mig termini, ja sigui per aspectes econòmics, polítics, naturals o de canvis de tendència de la demanda, poden suposar un desviament dels fluxos de visitants, entre destinacions i territoris.

Dit això, cal donar suport i reconeixement al pla estratègic del turisme al nostre país i per extensió al seu pla de màrqueting, impulsat per la Direcció general de Turisme i executat per l’Agència Catalana de Turisme, i cal, sens dubte, un reconeixement molt especial per la Marian Muro, la seva directora general, per la magnífica gestió, que en moments complicats esta duent a terme a aquest sector. Aquest pla, a les seves línies estratègiques determina una aposta ferma per la qualitat i per  augmentar més la despesa que no pas el volum de turistes. Molt important apostar per la sostenibilitat del model, qualitat en lloc de quantitat.

En aquesta direcció permeteu-me que doni algunes dades de l’evolució del sector, amb dades tancades gener abril 2013. El nombre de turistes estrangers: 3,6 milions s’ha incrementat un 5% respecte el mateix període de 2012, de igual manera la despesa del turista estranger, més de 2.900 milions d’euros, s’ha incrementat un 10.8%, situant la seva despesa mitja en  826 euros un +5,4%, més que al mateix període de 2012.

Pel que fa a l’evolució turística pel 2013, i pel que fa a turisme estranger, a nivell de l’Estat el Ministeri preveu un descens del 3% dels turistes. Les nostres dades però, són més positives. A Catalunya, les nostres previsions es basen en tres elements claus: les dades objectives de l’evolució d’arribada de visitants en els primers mesos de l’any, l’estat de les reserves que els propis operadors ens indiquen mitjançant contacte amb les nostre oficines a l’estranger i l’increment de la capacitat dels vols cap a Catalunya en temporada. Capítol a banda mereix el turisme intern, aquell que fa referència als turistes espanyols i catalans. La situació econòmica general ens fa pensar que afebliran la demanda i el consum turístic.

Pel que fa al pla estratègic de turisme i els el conseqüent pla de màrqueting, cal valorar la seva àmplia participació i aportació d’agents públics i privats del sector turístic, a través d’entrevistes a persones clau del sector, taules de treball i enquestes i qüestionaris tant a professionals del sector turístic català i estranger. Són plans àmpliament consensuats i treballats amb el sector i que la Generalitat ha de liderar conjuntament amb ell. Com a elements referencials cal destacar, un projecte de país internacional, una aposta pel producte, una direcció de turisme transversal i una aposta clara i decidida per l’excel·lència.

En definitiva, el govern, operadors, agents, etc… apostem per un model de turisme sostenible, seriós, responsable i de qualitat que ens permetrà posicionar-nos clarament en un mercat global en expansió.

Hi ha projecte, tenim idees i s’estan executant… exemple clar de model d’èxit.

Som-hi!!!!

Enllaç a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives del sector turístic http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6686212&p_cp2=6686566&p_cp3=6686530

Intervinent